Stanovy

Článek 1: Název a sídlo

 • Plný název sdružení je PG Pálava o.s.

 • Sídlo sdružení je na adrese Ivaň 102, 691 23

Článek 2: Cíle činnosti sdružení

Sdružení má následující cíle:

 • sdružovat piloty, kteří se zabývají létáním na padákových a závěsných kluzácích a další přátele létání

 • vytvářet podmínky pro provoz startovních a přistávacích ploch

 • napomáhat rozvoji létání a dalších sportovních akvivit v rámci harmonického soužití s přírodou

Článek 3: Práva a povinnosti členů

Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem sdružení. O přijetí za člena sdružení rozhoduje výbor na svém nejbližším jednání.

 1. Člen sdružení má právo:

 • účastnit se valné hromady

 • volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů

 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení

 • podílet se na praktické činnosti sdružení

 1. Člen sdružení má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení

 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení

 • platit členský příspěvěk dle rozhodnutí VH

 1. Členství ve sdružení zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, výboru sdružení

 • nezaplacením členského příspěvku v dodatečně stanovené lhůtě výborem

 • úmrtím člena sdružení

 • zánikem sdružení

 • vyloučením člena sdružení valnou hromadou, v případě, že člen porušuje tyto stanovy či jedná v rozporu se zájmy sdružení

 1. Valná hromada může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu určí rozhodnutí valné hromady.

 2. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Článek 4: Organizační struktura

Organizační strukturu sdružení tvoří:

 • Valná hromada

 • Výbor

Rozhodnutí valné hromady je platné souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů valné hromady. Rozhodnutí výboru je platné souhlasem nadpoloviční většinou členů výboru.

 1. Valná hromada:

 • je tvořena všemi členy sdružení

 • je svolávána výborem alespoň jednou ročně

 1. Výbor:

 • je volený valnou hromadou a má 3 členy

 • je statutárním orgánem sdružení. Každý člen výboru může zastupovat sdružení sám v plném rozsahu

 • řídí činnost sdružení mezi valnými hromadami a plní úkoly uložené mu valnou hromadou

 • schází se dle potřeby

 • výbor je schopný usnášení, jsou-li přítomni nejméně dva jeho členové. Pro přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí souhlasu nejméně dvou členů

 • o konání výboru se pořídí písemný zápis zachycující průběh výkonného výboru, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy z výboru se uchovávají po celou dobu trvání sdružení

 • člen výboru může být vyloučen pouze tehdy, pokud se na tom usnesou oba zbývající jeho členové

 • členství ve výboru zaniká smrtí člena, nebo jeho vzdáním se funkce, nebo jeho odvoláním valnou hromadou

 • klesne-li počet členů výkonného výboru pod dva, svolá zbývající člen výkonného výboru do jednoho měsíce valnou hromadu, která zvolí chybějící členy výkonného výboru. Neučiní-li tak, je valnou hromadu oprávněno svolat 50% jejích členů.

 • Pozastavit členství

Článek 5: Zásady hospodaření

Sdružení není založeno za účelem tvorby zisku.

 

Příjmy:
Činnost sdružení je financována z:

 • vlastních prostředků členů

 • příspěvků organizací a státu na sportovní a kulturní činnost

 • profitu akcí pořádaných sdružením

Výdaje:

Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 2. Výbor předkládá valné hromadě strategii činnosti na příští období a ta určí priority. O konkrétních výdajích do výše zůstatku hotovosti rozhoduje výbor hlasováním.

Článek 6: Zánik sdružení

Sdružení zaniká

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením

 • pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění

 • rozhodnutím nejvyššího orgánu sdružení, kdy současně tento orgán rozhodne o vypořádání majetku

Článek 7: Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti, které stanovy výslovně neupravují, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

V Brně dne 23.5.2010