Orgány sdružení

Organizační strukturu sdružení tvoří:

 • Valná hromada

 • Výbor

Rozhodnutí valné hromady je platné souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů valné hromady. Rozhodnutí výboru je platné souhlasem nadpoloviční většinou členů výboru.

 1. Valná hromada:

 • je tvořena všemi členy sdružení

 • je svolávána výborem alespoň jednou ročně

 1. Výbor:

 • je volený valnou hromadou a má 3 členy

 • je statutárním orgánem sdružení. Každý člen výboru může zastupovat sdružení sám v plném rozsahu

 • řídí činnost sdružení mezi valnými hromadami a plní úkoly uložené mu valnou hromadou

 • schází se dle potřeby

 • výbor je schopný usnášení, jsou-li přítomni nejméně dva jeho členové. Pro přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí souhlasu nejméně dvou členů

 • o konání výboru se pořídí písemný zápis zachycující průběh výkonného výboru, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy z výboru se uchovávají po celou dobu trvání sdružení

 • člen výboru může být vyloučen pouze tehdy, pokud se na tom usnesou oba zbývající jeho členové

 • členství ve výboru zaniká smrtí člena, nebo jeho vzdáním se funkce, nebo jeho odvoláním valnou hromadou

 • klesne-li počet členů výkonného výboru pod dva, svolá zbývající člen výkonného výboru do jednoho měsíce valnou hromadu, která zvolí chybějící členy výkonného výboru. Neučiní-li tak, je valnou hromadu oprávněno svolat 50% jejích členů.

 • výbor může pozastavit členství některému členu sdružení